კვინტუბლები

მეოცნებეების დანახვა, როდესაც ოცნებობთ, ეს არის მისი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანი. ეს ნიშანი მიუთითებს ხუთ განცდაზე: მხედველობა, სუნი, გემო, მოსმენა და შეხება. ეს ასევე შეიძლება სიმბოლო გახდეს ადამიანის არსებითი და ფუნდამენტური. ალტერნატიულად, იგი წარმოადგენს კავშირს ქალური და მამაკაცური.